1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid

2.A.2 Statenvoorstel 64/19 Vaststellen provinciaal inpassingsplan "Herinrichting Oude Strijper Aa

2.A.3 Statenvoorstel 66/19 Aansluiting omgevingsdiensten bij werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Stand van zaken legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid` ten behoeve van de Procedurevergadering 2 december 2019

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief `Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek`

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Invoering `Klimaatparagraaf`

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerden Van der Maat en Grashoff over resultaten BO MIRT en BO MIRT Goederenvervoercorridors 21 november 2019

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Monitoring Brabantse bedrijventerreinen 2019

6.B.2 Statenmededeling Tussenuitspraak Raad van State over Logistiek Park Moerdijk

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling FoodUp! Brabant : Sociale innovatie als aanvullend uitvoeringsinstrument t.b.v. Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

7.B.2 Statenmededeling Achttiende wijzigingsregeling POP3 voor jonge landbouwers

7.B.3 Statenmededeling Rapportage commissie ondersteunende maatregelen en verwerking in het pakket

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 97 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 63/19 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 43 KB
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 63/19 : 4e (slot) begrotingswijziging 2019 36 KB
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 63/19 : 1e begrotingswijziging 2020 48 KB
  5. Bijlage 3 Statenvoorstel 63/19 : Toelichting op de 4e (slot) begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 306 KB
  6. Bijlage 4 Statenvoorstel 63/19 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2019 331 KB
  7. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 63/19 : 4e (slot) wijziging begroting 2019 74 KB
  8. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 63/19 : 1e begrotingswijziging 2020 87 KB
  9. Bijlage 3 Ontwerpbesluit 63/19 : Totaaloverzicht begrotingssubsidies 2019 331 KB

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Verzoek aan Provinciale Staten door De Kunst van Brabant om in het beleid ruimte te maken voor een inspirerend en uitdagend cultureel klimaat en de maatschappelijke erkenning van kunst & cultuur in onze provincie.

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten van Studieclub Strostallen om een uitzondering te maken voor emissie-eisen strostallen varkenshouderij.

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van Statengriffie Provincie Friesland afschrift van aangenomen motie vreemd aan de orde van Provinciale Staten Friesland over het afschaffen van der verhuurdersheffing door de Rijksoverheid

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten om bedenkingen tegen de werkwijze van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijkheden voor Raadsleden en Statenleden om deel te nemen aan de bijeenkomst `Ruimte in Regels` te delen op sociale media (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Vereniging Natuur & Milieu (VNMH) informatie over de gang van de VNMH naar de bestuursrechter om bomenkap aan de Beerseweg te Hilvarenbeek te voorkomen.

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten van Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer om aandacht voor bedenkingen uit de regio over het standpunt van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta over het zout maken van het Krammer-Volkerak-Zoommeer

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van de Kiesraad op verzoek van Presidium Noord-Brabant aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties tot verbetering van het proces rondom vaststelling verkiezingsuitslag Provinciale Staten

10.L08 Ter overhandiging aan Provinciale Staten petitie tegen de verhoging van de wegenbelasting in Noord-Brabant (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond inspreekbijdrage 8 november 2019 over de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid in de stikstofcrisis in relatie tot de agrarische sector

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten van Wijkraad Reeshof afschrift van brief aan gemeente Tilburg met aandachtspunten ten behoeve van de besluitvorming en/of advisering over het al dan niet verlagen van het waterpeil en de grondwaterstand nabij het Wilhelminakanaal in de Reeshof Tilburg

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Sloot het aanbieden van haar ontslag met onmiddellijke ingang als gedeputeerde Samenleving, Cultuur en Erfgoed

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van gedeputeerde Bergsma het aanbieden van zijn ontslag met onmiddellijke ingang als gedeputeerde Veiligheid, Bestuur en Organisatie

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten bericht over bedenkingen tegen de Brabantse maatregelen om de stikstofproblematiek op te lossen en het aftreden van twee leden van het College van Gedeputeerde Staten (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten e-mail van Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer over de Kamerbrief van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over besluit tot uitstel van de plannen voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer met 6 jaar

10.L15 Verzoek aan Provinciale Staten door Bionext - Biohuis om de biologische sector te betrekken bij de beleidsontwikelingen rondom Stikstofbeleid.

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt afschrift van brief aan gedeputeerde Grashoff met verzoek om onderbouwing van beleidsregels ter vermindering van de stikstofuitstoot in relatie tot uitspraak Raad van State van 29 mei 2019

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk Statendagen komende drie maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 2 december 2019