1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling De vijfde Voortgangsrapportage Natuur 2019

2.B.2 Statenmededeling Evaluatierapportage Convenant groene handhaving Noord-Brabant : besluit tot tijdelijke verlenging en vervolg

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Wijziging fondsvoorwaarden Cleantechfonds Brabant

3.B.2 Statenmededeling Reactie van Gedeputeerde Staten op het advies ex artikel 6.1 BOR van de gemeente Steenbergen over omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings bij discussiestuk Agenda Circulair Brabant 2020-2030

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Gesprekken met bewonersgroepen Dinteloord over Windpark Karolinapolder

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling 6e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Evaluatie en advies Uitvoeringsprogramma Werklocaties

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 52/19 Negende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Bergsma tot het houden van een themabijeenkomst over de eerste contouren van de bestuursopdracht Veiligheid ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 11 november 2019

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Bergsma over toezegging PS te informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen binnen het IPO over de toezichtsbijdrage voor natuurgebieden

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Verzoek aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spierings om instemming met beoogde nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Biobased Delta

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie het Brabants Actieplan Stikstof

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies advies `Brabantse werklocaties toekomstproof` aangeboden tijdens het aanbiedingsmoment op de Statendag van 11 oktober 2019

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen van het algemeen bestuur van de OMWB om lid te worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (GGR)

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond om het stopzetten van beleid met betrekking tot het versneld verduurzamen van de veehouderij op basis van de stikstofcrisis

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor de problematiek bij het uitvoeren van het van beleid met betrekking tot het versneld verduurzamen van de veehouderij (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan College van Gedeputeerde Staten met een verzoek om reactie op het `EU-65+bonusplan verkeersveiligheid/mobiliteit, vinding van de 21e eeuw en het echte ei van Columbus!` (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van Klijs & Co. brief met bedenkingen tegen voorgestelde besluitvorming in Provinciale Staten van 25 oktober 2019 over het afgeven van Verklaring van geen bedenkingen tegen omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder Steenbergen

10.L09 Verzoek aan Provinciale Staten van ZLTO namens biologische veehouders in Brabant om aandacht voor specifieke knelpunten in de biologische veehouderij in de plannen met betrekking tot staldering en aanpak stikstof

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten van Gemeenschapslijst om in de besluitvorming tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 25 oktober 2019 zorg te dragen voor een gelijk speelveld voor de boeren in Noord-Brabant in vergelijking met elders in Nederland met betrekking tot de stikstofproblematiek

10.L11 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie aan College van Gedeputeerde Staten met aanbod tot ondersteuning omwonenden en proces inpassing duurzame energie binnen Windpark Karolinapolder Steenbergen

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten door Cumela Nederland twee snelle maatregelen om het Stikstofprobleem op te lossen.

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten correspondentie met Gedeputeerde Staten d.d. 15 oktober 2019 over zienswijze op het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder te Dinteloord (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten door ZLTO (Vakgroep konijnenhouderij) afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten over verzoek om uitstel tot indiening van een ontvankelijke vergunning.

10.L15 Verzoek aan Provinciale Staten door de Raadsfractie LEV uit Hilvarenbeek om op 25 oktober 2019 niet in te stemmen met de Interim omgevingsverordening.

10.L16 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) het 10 puntenplan en 2 uitgewerkte voorbeelden om te laten zien wat de impact is van de stikstofregels

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten namens Comité Dinteloord tegen MEGAmolens en Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord toelichting op constatering dat het Statenvoorstel over Windmolens Karolinapolder Steenbergen strijdig is met de Verordening ruimte (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten namens Comité Dinteloord tegen MEGAmolens en Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord brief met kanttekeningen bij het participatieproces met de bewoners van Dinteloord bij de plannen van Innogy voor een windmolenpark in Karolinapolder te Steenbergen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L19 Reactie van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op verzoek van Presidium Noord-Brabant tot verbetering van het proces rondom vaststelling verkiezingsuitslag Provinciale Staten.

10.L20 Verzoek aan Provinciale Staten door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om het college van Gedeputeerde Staten te wijzen op de verplichting om hun nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken.

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten van Maatschap de Jong - van de Sande een plan om op een duurzame manier varkens te houden met een brongerichte aanpak

10.L22 Verzoek aan Provinciale Staten namens alle Brabantse Boeren om te stoppen met het strenge Brabantse beleid en tijd en ruimte om mee te bewegen om te innoveren.

10.L23 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie van de voormalige regiegroep op brief van Comite Dinteloord tegen MEGAmolens en Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord van 20 oktober 2019 over opschaling windpark Karolinapolder Steenbergen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Verzoek aan Provinciale Staten om waardering en respect voor de landbouwsector in Brabant (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L25 Verzoek aan Provinciale Staten tot integrale benadering van de land- en tuinbouw en het buitengebied (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L26 Verzoek aan Provinciale Staten van gemeenteraad van gemeente Someren om het landelijk Stikstofbeleid te volgen en daar niet aanvullend eigen beleid aan toe te voegen

10.L27 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant om een heroverweging van het beleid om leges te innen bij aanvraag tegemoetkoming Faunaschade

10.L28 Ter informatie aan Provinciale Staten van Werkgroep Behoud De Peel visie op de te nemen noodzakelijke maatregelen in verband met het terugdringen van de stikstofuitstoot in Brabant

10.L29 Oproep aan Provinciale Staten van VNO NCW Brabant Zeeland om met onmiddellijke ingang weer over te gaan tot vergunningverlening voor bouwprojecten

10.L30 Oproep aan Provinciale Staten van gemeente Breda om in de besluitvorming over Interim-omgevingsverordening vast te houden aan de huidige beleidsregels en het bijbehorende tijdpad en het blijven volgen van de ingezette koers met betrekking tot vertaling van het maatregelenpakket Versnelling transitie Veehouderij

10.L31 Ter kennisneming aan Provinciale Staten van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen het aanvullende advies ex artikel 6.1, eerste lid Bor over de aanvraag omgevingsvergunning windpark Karolinapolder te Steenbergen

10.L32 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Coalitie Vitale Varkenshouderij het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij 2019-2022

10.L33 Verzoek aan Provinciale Staten door Brabantse Agrarische Jongeren d.m.v. het aanbieden van een Petitie om te besluiten om de datum van het aanvragen van een vergunning voor emissiearmestalsystemen vooruit wordt geschoven naar een realistische datum. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L34 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond de volledige spreektekst over de stikstofproblematiek tijdens het inspreekmoment op 25 oktober 2019over de stikstofproblematiek tijdens het inspreekmoment op 25 oktober 2019

10.L35 Verzoek aan Provinciale Staten van Darling Ingredients om steun voor een beleid rondom de stikstofproblematiek met tijd en ruimte voor ontwikkeling, herkenning voor de opgebouwde leidende positie van Nederlandse agro-industrie en geen eenzijdige vertaling naar de veehouderij

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 11 november 2019