1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Afronding van het dossier inzake de NV Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij (TWM)

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Grashoff om themabijeenkomst over Uitspraak van de Raad van State inzake het PAS (29 mei 2019) – consequenties en hoe nu verder?

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Verkenning Duurzame Polder Oss – ‘s-Hertogenbosch

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Uitvoering visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk`

5.B.2 Statenmededeling Treinverbinding Dordrecht-Eindhoven

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over stand van zaken Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over 380 kV Zuid-West Oost: advies aan minister Wiebes

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Eindrapportage van Noord-Brabant European Region of Gastronomy 2018

7.B.2 Statenmededeling Hoofdlijnen voorgenomen aanpassingen versnelling transitie veehouderij

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Erfgoedcomplexen - subsidie sheddaken Oss

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Aanpassing bij Brabant C Fonds naar aanleiding van uitspraak Raad van State

9.B.2 Statenmededeling ALM-studie Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen.

9.B.3 Statenmededeling Zienswijze Gedeputeerde Staten op het herindelingsadvies Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg.

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Griffie tot het houden van een themabijeenkomst over `Versterking P&C cyclus en de opzet van de Begroting 2020` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 1 juli 2019

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over uitkomsten van de root cause analyse Inkoop.

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Verzoek aan Provinciale Staten om het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 om de bekrachtiging geheimhouding stukken de Zwarte Bergen te vernietigen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Voorstel aan Provinciale Staten voor een beter gedoogbeleid voor cannabis en een betere gezondheidszorg, volksgezondheid en veiligheid voor iedereen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur Rli rapport van het Kadaster aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over `Kopen om te vehuren : onderzoek naar veranderingen in eigendomsverhoudingen op de woningmarkt`

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging De Noenes brief over voortgang bestemmingsplan buurtschap De Noenes, Haaren

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) vastgestelde jaarrekening 2018

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk vastgestelde jaarstukken 2018

10.L07 Ter kennisneming aan Provinciale Staten een afschrift van het advies aan Gedeputeerde Staten van BrabantAdvies over `PAS-projecten: Kwelherstel Ulvenhoutse Bos, De Utrecht en Reusel- de Mierden en Tongelreep`.

10.L08 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) informatie over de tweede sport in Nederland die veel bijdraagt aan een vitale en sociale samenleving.

10.L09 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Commissaris van de Koning informatie over Integriteitstoets kandidaat-gedeputeerden voor de bestuursperiode 2019-2023

10.L10 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert een aangenomen amendement over het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting van de ODBN

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een nieuwsflits met daarin de verantwoording Samen Sterk in Brabant.

10.L12 Ter kennisneming voorstel aan Provinciale Staten om de vermindering van het aantal werkenden in het Land van Cuijk te stoppen. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Mobiliteitsalliantie het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie.

10.L14 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten een afschrift van een brief van Gedeputeerde Staten aan Het Gezelschap van Gildehuizen over WOB-verzoek integriteitsbeleid. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L15 Ter kennisneming en verzoek om reactie aan Provinciale Staten afschrift van bezwaarschrift, ingediend bij de gemeente Moerdijk, tegen permanente bewoning. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L16 Verzoek aan Provinciale Staten om handhaving vergunning t.n.v. Marco Gas BV te Bakel (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 1 juli 2019