1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 67 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 51 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 4. Aangepaste bijlage 2 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 7. Aangepaste bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 8. Bijlage 3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 9. (VERVALLEN) Bijlage 2 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 9 MB
 10. (VERVALLEN) Bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 9 MB

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Voorbereiding Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas

2.B.2 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020

Bijlagen

 1. Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 89 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2020 ODZOB 58 KB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Kadernota 2020 ODZOB 989 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2020 ODBN 134 KB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Kadernota 2020 ODBN 482 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2020 OMWB 76 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Kadernota 2020 OMWB 2,5 MB

2.B.3 Statenmededeling Zoetwatervoorziening West-Brabant via de Roode Vaart

2.B.4 Statenmededeling Jaarrapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2018

2.B.5 Statenmededeling Eindadvies van de Faunabeheereenheid over het beheer van wilde zwijnen

2.B.6 Statenmededeling Inzet Zuidwestelijke Delta

2.B.7 Statenmededeling Jaarrapportage 2017: Luchtkwaliteit in Noord-Brabant door verkeer, veehouderijen en industrie

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, GroenLinks, Lokaal Brabant en PvdA om een themabijeenkomst over `Statenmededeling Eindadvies FBE over het beheer van wilde zwijnen`

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Buitengewoon opsporingsambtenaren en geweldsmiddelen

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Aanvulling op het vervolg van het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over motie M46a Bomen zijn de oplossing d.d. 09-11-2018

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Implementatie rapport `staat van het mandaat` door Omgevingsdiensten

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Volkerak-Zoommeer

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Energiefonds Brabant; infographic 2018 en Brugfinanciering

3.B.2 Statenmededeling elektriciteitsnetwerk in Brabant

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over `afhandeling motie ladder voor duurzaamheid`

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Onderzoek potentie waterkracht Noord-Brabant

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Contourennota Toekomstbeeld OV 2040

5.B.2 Statenmededeling 5e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Green deal stadslogistiek, meekoppelkansen snelfietsroutes en plannen stimulering busvervoer

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Verordening ruimte Noord-Brabant: Overzicht kaartwijzigingen 1-7-2018 tot 1-1-2019

6.B.2 Statenmededeling Resultaten van de `Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties Noord-Brabant`

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij

7.B.2 Statenmededeling Rapportage verkennend onderzoek potstallen

7.B.3 Statenmededeling Stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Evaluatie ex art 217a Provinciewet betreffende het programma Versterken Sociale Veerkracht

8.B.2 Statenmededeling Evaluatie Sportagenda Brabant beweegt 2016-2019

8.B.3 Statenmededeling Uitvoering motie 36 bij perspectiefnota 2018: investeren in kleine en middelgrote (natuurhistorische) musea

8.B.4 Statenmededeling Cultuurhistorische complexen - verkoop kloostercomplex Mariadal

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Toezegging n.a.v. vraag van GroenLinks over de philharmonie zuidnederland, gesteld tijdens het vragenhalfuur van 1 februari jl.

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Motie M11 Digitalisering uit de vergadering van PS d.d. 20-04-2018

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Voortgang Datavisie

9.B.2 Statenmededeling Themaonderzoek Sociale Tweedeling in Brabant

9.B.3 Statenmededeling Onderzoek naar archivering bij ketensamenwerking

9.B.4 Statenmededeling Uitkomsten van de regionale ontwikkeldagen

9.B.5 Statenmededeling ESCo (Energy Service Company) Brabants Erfgoed

9.B.6 Statenmededeling Cultuurhistorische complexen: Verkoop van de 2 laatste gebouwen van de “Leerfabriek KVL” te Oisterwijk aan Stichting Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) en het verstrekken van een lening aan EKWC

9.B.7 Statenmededeling Financieel Voorjaarsbericht 2019

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaren tot het brengen van een werkbezoek aan de gemeente Haaren over het herindelingsproces.

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad van State kennisgeving van ingesteld beroep tegen besluit van Provinciale Staten Noord-Brabant d.d. 7 december 2018 tot vaststelling Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne en Projectplan Leegveld

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie zienswijze over vitaliteit van vakantieparken ten behoeve van het rondetafelgesprek d.d. 1 februari 2019 en het nieuwe bestuursakkoord

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de vastgestelde Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

10.L04 Bezwaarschrift bij Provinciale Staten door Vos & Vennoten Advocaten namens de Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant tegen besluit Provinciale Staten 81/18 d.d. 14-12-2018 tot het afwijzen van verzoek om wijziging van het Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe.

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten van Commissie voor de milieueffectrapportage MER om aandacht voor mogelijkheid en meerwaarde voor het opstellen van milieueffectrapportage ten behoeve van besluitvorming over regionale energiestrategie (RES)

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten van Burgerinitiatief Besluitvorming Herindeling Nuenen c.a. om het burgerinitiatief `Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen` in behandeling te nemen voor 1 maart 2019 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten petitie tegen hondenbelasting aangeboden aan provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten in Noord-Brabant (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bomenstichting Achterhoek en belanghebbenden afschrift van mail aan fractievoorzitters van politieke partijen van Provinciale Staten over beleid en werkwijze Staatsbosbeheer inzake creëren nieuwe natuur, leveren van hout voor biomassa en kaalkappen van bossen en landschap voor natuurherstel

10.L09 Verzoek aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning W.B.H.J. van de Donk om instemming met voornemens tot aanvaarding en wijziging van nevenfuncties en toezenden van actueel overzicht nevenfuncties en aanvaarde erecomite's CdK

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies briefadvies `Meanderende Maas, Dijktraject Ravenstein-Lith`

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantSport het sportief Jaarverslag van BrabantSport over 2018

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging "De Noenes " een brede Landschapsvisie.

10.L13 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN van voorgenomen besluit van Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018 tot aansluiting bij de BIZOB en mogelijkheid tot indienen van wensen en bedenkingen tegen dit voorgenomen besluit

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten pleidooi om in te stemmen met voorstel tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten door kbo-brabant het Sociaal-Economisch Manifest `Samen doen, samen oplossen`.

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van opinieartikel in het Eindhovens Dagblad over standpuntbepaling van de Statenfractie van de SP met betrekking tot de fusie Nuenen-Eindhoven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten column over de samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. in het Nuenense weekblad `Rond de Linde` (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeente Mook en Middelaar van een afschrift van een brief van gemeente Mook en Middelaar aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg over de problemen op de Maaslijn.

10.L19 Ter informatie aan Provinciale Staten door Werkgroep JBlaan van een afschrift van de brief van Werkgroep JBlaan aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake aandacht voor bezwaren in ontwerpplannen N65 Vught (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L20 Verzoek aan Provinciale Staten door ROBA Advies namens belanghebbenden om alternatieve maatregelen te mogen toepassen om te voldoen aan de eisen uit de Verordening natuurbescherming (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L21 Vragen aan de voorzitter van Provinciale Staten over statenvoorstellen 17/19 en 18/19 over Burgerinitiatief `Met spoed een besluit nemen over herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen`. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L22 Informatie aan de Griffie van de Provincie Noord-Brabant van een afschrift van een brief van Provinciale Staten Zuid-Holland aan Statenlid.nu over ICT-voorzieningen in het nieuwe rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers

10.L23 Verzoek aan Provinciale Staten om een schriftelijke reactie op hun brief inzake onrechtvaardige verdeling van meer dan honderd miljoen en pijn langs het spoor in Vught. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant activiteitenverslag 2018

10.L25 Petitie / Verzoekschrift aan Provinciale Staten namens belanghebbenden met verzoeken om `verkeersplein Hooipolder zonder verkeerslichten`, `goedkeuring en financiering van verplaatsing op- en afritten #34` en `goedkeuring voor inzet gereserveerde subsidie voor beschermende en verkeer ontmoedigende maatregelen` (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L26 Ter informatie aan Provinciale Staten van Griffie van gemeenteraad van Grave een door gemeenteraad van Grave aangenomen motie d.d. 19 februari 2019 over `Kostenreductie en onderzoek Rekenkamercommissie(s)` naar aanleiding van Kadernota 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN

10.L27 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant van ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 met mogelijkheid om voor 20 mei 2019 een eventuele zienswijze in te dienen

10.L28 Verzoek aan Provinciale Staten van BillyBird facilities om vast te stellen dat er geen medewerking meer aan de vestiging van tankstations wordt verleend als er niet ook waterstofgas getankt kan worden en gaat op alle voor u mogelijke manieren bevorderen dat er in uw provincie waterstofgas getankt kan gaan worden.

10.L29 Verzoek aan Provinciale Staten van Valk Advies en Bemiddeling om aandacht voor (onbedoeld negatieve) gevolgen van te stringent toepassen van beleid rondom endoxotine en ontwikkelingen rondom leegstand in het buitengebied

10.L30 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer vastgestelde jaarverslag 2018

10.L31 Verzoek aan Provinciale Staten namens het actiecomité Goederentreinen Nee om te zorgen voor verruimen en financieel mogelijk maken van bovenwettelijke maatregelen voor rijksmonumenten in woonwijk 't Zand in 's-Hertogenbosch in verband met spoortraject Meteren-Boxtel (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L32 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantAdvies een afschrift van het advies aan Gedeputeerde Staten van BrabantAdvies over ‘Verkenning Agrofood Brabant in 2050’

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

Bijlagen

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering