1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

2.1.1 Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos

2.1.2 Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein -Lith)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) 96 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein -Lith) 50 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/20 : Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas 13.1 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 54/20 : Plan-MER Meanderende Maas 33.1 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 54/20 : Samenvatting plan-Mer 6.2 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 54/20 : Nota van Zienswijzen Meanderende Maas 1.7 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 54/20 : Advies BrabantAdvies 215 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 54/20 : Advies Cie M.e.r. 696 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 54/20 : Integraal verkenningenrapport 37.1 MB Ga naar het dossier

2.2 Statenmededelingen

Bijlagen

2.2.1 Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2019 en Jaarprogramma Brzo 2020

2.2.2 Statenmededeling VTH Indicatoren 2019

2.2.3 Statenmededeling Uiteenzetting procedure vergunning Amercentrale naar aanleiding van recente publicaties

2.2.4 Statenmededeling Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019

2.2.5 Statenmededeling Ontwikkelingen wolf in Brabant

2.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van Groen Links om een themabijeenkomst over Beleid faunapassages en ontsnippering tbv Agendavergadering 15 juni 2020

2.3.2 Verzoek aan de Agendavergadering van Partij voor de Dieren om een themabijeenkomst over Statenmededeling Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019 tbv Agendavergadering 15 juni 2020

2.4 Memo's

Bijlagen

2.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Toezeggingen Themabijeenkomst 24 april jl. over Stand van zaken aanpak stikstof

2.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Toezegging in het rondvraagmoment van de vergadering van Provinciale Staten van 6 maart 2020 door gedeputeerde Grashoff over het ontstaan en het toepassen van granuliet in Noord-Brabant

2.4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Lemkes-Straver over brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer over stand van zaken onderzoek COVD-19 naar nertsenbedrijven

3 Thema Energie

Bijlagen

3.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

3.2 Statenmededelingen

Bijlagen

3.2.1 Statenmededeling Verkenning Duurzame Polder : resultaten en vervolg

3.2.2 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant

Bijlagen

 1. Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant 84 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES Regio Noordoost Brabant en bijlagen 3.2 MB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES Hart van Brabant en bijlagen 904 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Concept-RES West-Brabant en bijlagen 8 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES Regio Noordoost Brabant 82 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES Hart van Brabant 87 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Definitieve bestuurlijke opvatting Concept-RES West-Brabant 76 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Brief aan het Rijk 60 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Definitieve bestuurlijke opvatting over de concept-Regionale Energie Strategieën (RES’en) van de regio’s Noordoost Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant : Bijlage bij de brief aan het Rijk 61 KB Ga naar het dossier

3.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.4 Memo's

Bijlagen

3.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Voortgangsbericht Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

3.4.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Energetische verbeteringen aan de Statenzaal

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

4.1.1 Statenvoorstel 59/20 Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 `Talent voor de kenniseconomie van morgen`

4.2 Statenmededelingen

Bijlagen

4.2.1 Statenmededeling Continuering aanpak Internationalisering en Branding en beschikbaar stellen stelpost

4.2.2 Statenmededeling Corona herstelaanpak Brabant

4.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.3.1 Verzoek aan de Agendavergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over herstelaanpak Corona crisis ten behoeve van de Agendavergadering 15 juni 2020

4.4 Memo's

Bijlagen

4.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen over Periodieke inventarisatie Europese euro’s - Peildatum 1 maart 2020

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

5.1.1 Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS

5.2 Statenmededelingen

Bijlagen

5.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.4 Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

6.1.1 Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)

6.2 Statenmededelingen

Bijlagen

6.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.4 Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

7.2 Statenmededelingen

Bijlagen

7.2.1 Statenmededeling Zienswijze adviescommissie Uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij op het uitbrengen van een 2e advies

7.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.4 Memo's

Bijlagen

7.4.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Motie Bewustwording door voedselonderwijs

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

8.2 Statenmededelingen

Bijlagen

8.2.1 Statenmededeling Erfgoedcomplex botenloods bij Fort Sabina, investeringsbeslissing

8.2.2 Statenmededeling COMPLEX, het nieuwe Designmuseum / futurelab van Nederland in Eindhoven

8.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.4 Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.1 Statenvoorstellen

Bijlagen

9.1.1 Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 125 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/20 : Toelichting behorende bij de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. 192 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 42/20 : Geconsolideerde teksten van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de toelichting, zoals die luiden nadat de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven). 323 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 42/20 : Verslag inzake de werking van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017. 47 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 42/20 : Verslag inzake de werking van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017. 61 KB

9.1.2 Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020

9.1.3 Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 126 KB
 2. Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 126 KB
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 52 KB
 4. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 52 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/20 : Jaarstukken 2019 inclusief bijlagenbundel 8 MB
 6. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/20 : Jaarstukken 2019 inclusief bijlagenbundel 8 MB
 7. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/20 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 37 KB
 8. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/20 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 37 KB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/20 : Overhevelingen 51 KB
 10. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/20 : Overhevelingen 51 KB
 11. Bijlage 4a Statenvoorstel 23/20 : Normenkader 63 KB
 12. Bijlage 4a Statenvoorstel 23/20 : Normenkader 63 KB
 13. Bijlage 4b Statenvoorstel 23/20 : Accountantsverslag en Controleverklaring 2 MB
 14. Bijlage 4b Statenvoorstel 23/20 : Accountantsverslag en Controleverklaring 2 MB
 15. Bijlage 4c Statenvoorstel 23/20 : Boardletter 1.4 MB
 16. Bijlage 4c Statenvoorstel 23/20 : Boardletter 1.4 MB
 17. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/20 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 28.9 MB
 18. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/20 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 28.9 MB
 19. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/20 : Verantwoording onderzoeken en adviezen 2019 141 KB
 20. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/20 : Verantwoording onderzoeken en adviezen 2019 141 KB
 21. Bijlage 7 Statenvoorstel 23/20 : Jaarverslag Zorgplicht Archieven 188 KB
 22. Bijlage 7 Statenvoorstel 23/20 : Jaarverslag Zorgplicht Archieven 188 KB

9.2 Statenmededelingen

Bijlagen

9.2.1 Statenmededeling Zienswijze Gedeputeerde Staten op het herindelingsadvies Landerd en Uden

9.3 Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.4 Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.1 Verzoeken aan Provinciale Staten om aandacht voor de gevolgen voor de culturele sector naar aanleiding van de voorstellen in het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023 11 mei 2020 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.2 Verzoeken aan Provinciale Staten om aandacht voor de gevolgen voor de culturele sector naar aanleiding van de voorstellen in het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023 - 12 mei 2020 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.3 Verzoek aan Provinciale Staten door Zorgbelang Brabant/Zeeland om tijdens het debat over het bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: ons Brabant’ 2020-2023 aandacht te besteden aan de wijze waaróp het perspectief van de samenleving, het maatschappelijk perspectief, in de verschillende thema’s is vervlochten.

10.4 Verzoeken aan Provinciale Staten om aandacht voor de gevolgen voor de culturele sector naar aanleiding van de voorstellen in het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023 - 13 mei 2020 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.5 Ter informatie aan Provinciale Staten van Reizigersvereniging Rover afschrift van voorstel aan A50 Projectteam voor OV-maatregelen A50 corridor ten behoeve van MIRT-onderzoek A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

10.6 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie mede namens Brabantse natuur- en milieuorganisaties brief met input voor de bespreking van het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023 d.d. 15 mei 2020

10.7 Verzoeken aan Provinciale Staten om aandacht voor de gevolgen voor de culturele sector naar aanleiding van de voorstellen in het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023 - 14 mei 2020 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.8 Ter informatie aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff mededeling van zijn ontslag met ingang van 15 mei 2020 als gedeputeerde Natuur, Water en Milieu

10.9 Ter informatie aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer mededeling van zijn ontslag met ingang van 15 mei 2020 als gedeputeerde Ruimte en Wonen

10.10 Ter informatie aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings mededeling van haar ontslag met ingang van 15 mei 2020 als gedeputeerde Gezondheid, Energie en Landbouw

10.11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Commissaris van de Koning bevindingen van de uitgevoerde Integriteitstoets kandidaat-gedeputeerden

10.12 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten over Corona en gezondheid.

10.13 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Bionext informatie cq aanbevelingen inzake gebiedsgerichte aanpak en biologische landbouw.

10.14 Verzoeken aan Provinciale Staten om aandacht voor de gevolgen voor de culturele sector naar aanleiding van de voorstellen in het nieuwe Bestuursakkoord 2020-2023 - 15 mei 2020 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.15 Ter informatie aan Provinciale Staten door VNO-NCW Brabant Zeeland reactie op het Bestuursakkoord `Samen, Slagvaardig en Slim`

10.16 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief BrabantAdvies aan Gedeputeerde Staten over advies MER/PIP Ulvenhoutse Bos

10.17 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Belangenbehartiging Hoogwater om aandacht voor de ingediende zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘Lob van Gennep’ en toezicht te houden op het uitbrengen van een advies door MER-commissie aan het bevoegd gezag

10.18 Ter informatie aan Provinciale Staten van Festival Cement brief aan College van Gedeputeerde Staten over de zorgen voor het cultuurbeleid in het nieuwe Bestuursakkoord

10.19 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting Rudolf H. Schmidtfonds zorgen over het cultuurbeleid in het nieuwe Bestuursakkoord in het algemeen en de gevolgen voor het Internationaal Vocalisten Concours IVC in het bijzonder

10.20 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Oss motie uit de raadsvergadering van 30 januari 2020 over zienswijze Oss over voorgenomen fusie Landerd en Uden

10.21 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor Dierenaangelegenheden Jaarverslag 2019

10.22 Verzoek aan Provinciale Staten om hun verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. de kunst en cultuur. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.23 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van brief Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer over stand van zaken onderzoek COVID-19 naar nertsenbedrijven.

10.24 Ter informatie aan Provinciale Staten pleidooi voor behoud van het Internationaal Vocalisten Concours IVC in 's-Hertogenbosch (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.25 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de presentatie die tijdens de workshop op 14 mei is gegeven over A2 Deil-Vught

10.26 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant afschrift van ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruiken van gronden voor bouwen van kleine beekdalbrug over Keersop (KW1 4) met fietsbrug (KW1 5) ten behoeve van aanleg van Nieuwe Verbinding N69

10.27 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabants Burgerplatform opmerkingen en aanbevelingen bij het Brabants Bestuursakkoord 2020-2023

10.28 Verzoek aan Provinciale Staten van Vereniging De Noenes om aandacht voor de voortgang bij het College van Gedeputeerde Staten om de door Provinciale Staten op 1 februari 2019 voorgestelde aanpak voor oplossingen met ”maatwerk”, te effectueren

10.29 Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kennisgeving van het voorontwerp-inpassingsplan hoogspanningsstation Tilburg in het kader van artikel 3.28 Wet ruimtelijke ordening

10.30 Ter kennisneming aan Provinciale Staten afschrift van aangenomen Motie `onderzoek coronabesmettingen in Meijerijstad` door de Raad van de gemeente Meijerijstad.

10.31 Ter kennisneming aan Provinciale State afschrift van het Koninklijk besluit van 15 mei 2020 waarbij aan de heer prof. dr. W.B.H.J. van de Donk met ingang van 1 oktober 2020 eervol ontslag wordt verleend als commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

10.32 Ter informatie aan Provinciale Staten van J.P.E. Bankers (CDA) mededeling van ontslag als lid van Provinciale Staten Noord-Brabant per 24 mei 2020 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.33 Ter informatie aan Provinciale Staten van M van Dijk (Lokaal Brabant) mededeling van ontslag als burgerlid van Provinciale Staten Noord-Brabant per 24 mei 2020 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.1 Lange termijnplanning GS

11.2 Doorkijk Statendagen komende 3 maanden, inclusief nog te plannen activiteiten

11.3 Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Agendavergadering 15 juni 20210