Samenvatting

Voor het opstellen van een businessplan met betrekking tot het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kan subsidie worden aangevraagd. Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf.

Formulier

Veehouders of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is, kunnen subsidie ontvangen voor het (laten) opstellen van een businessplan waarmee de omschakeling van een reguliere naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt gerealiseerd.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de aanvrager is een agrarische ondernemer met een veehouderijbedrijf of een samenwerkingsverband van agrarische bedrijven waarvan minimaal één veehouder is;
  • het bedrijf heeft minimaal 10 ha grond in agrarisch gebruik;
  • meer dan 50% van het grondoppervlak ligt binnen de Groenblauwe mantel of binnen een straal van 1500 m vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant;
  • Er is een projectplan beschikbaar waarin in ieder geval is opgenomen:
  1. een omschakelplan
  2. een sluitende en realistische projectbegroting voor het maken van een businessplan.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 3 (Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw) van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant. 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl

of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 1 november 2018 tot en met 31 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.000.000. De hoogte van de subsidie bedraagt € 10.000 per businessplan. Dit bedrag kan lager bedragen indien over een periode van drie belastingjaren het plafond voor de-minimis landbouwsteun wordt overschreden.

01-11-2018

31-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

04-08-2022