Samenvatting

In een stiltegebied is storend geluid niet toegestaan. Wilt u activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor een ontheffing heeft.

Formulier

Omschrijving

In een stiltegebied zijn de natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk. Daarom gelden binnen stiltegebieden regels om geluidhinder te beperken of te voorkomen. Sommige activiteiten in stiltegebieden zijn verboden. Het gaat bijvoorbeeld om: omroepinstallaties of muziekinstrumenten gebruiken toertochten voor motorvoertuigen houden met waterscooters varen Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen. In een ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing mag u geen activiteiten uitvoeren. Let op: voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming of de Algemene Plaatselijke Verordening.

Voorwaarden

De provincie of omgevingsdienst beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er (geluids)voorschriften worden gesteld om verstoring van de stilte te beperken.

Contact

U vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een stiltegebied aan bij de provincie.

Termijn

De provincie of omgevingsdienst beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Aanpak

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Optie a*: Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Optie b*: Uw bericht kunt u ook via andere kanalen sturen. U kunt het hiernaast vermelde telefoonnummer bellen of uw bericht sturen naar het hiernaast vermelde postadres.

Formulier opvragen

Het is mogelijk een formulier aan te vragen via de Provincie, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Wet- en regelgeving

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bijgewerkt

05-11-2018