In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval gedumpt. Het merendeel van de dumpingen van drugsafval vindt plaats in Zuid-Nederland.

De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor landeigenaren en overheden.

Tegemoetkoming kosten

Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk € 1 miljoen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit is eind 2015 vastgelegd in een convenant met de staatssecretaris van IenM. Het geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2016 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.

Voor een aanvraag zie: Subsidie drugsafval aanvragen