Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij hogere grenswaarden krachtens artikel 83 en 100a van de Wet geluidhinder (Wgh) hebben vastgesteld ten behoeve van het plan “Randweg Zevenbergen” in de gemeente Moerdijk.  Ten aanzien van de ontwerp-beschikking zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

Het verzoek, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 2 oktober 2017 tot en met 13 november 2017 in te zien bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de websites van de betreffende instanties. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer B. Sonnenberg van de afdeling ASB van het cluster Natuur en Milieu. Telefoon (073) 680 8582. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2210226) te vermelden.

Tegen de beschikking kan tot en met 13 november 2017  beroep worden ingesteld door:
-  belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
-  belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;

De beschikking treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en om voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd aan de Voorzitter van die afdeling.