Een wijziging van de PMV is nodig om de kwaliteit van het grondwater ook in de toekomst te kunnen beschermen. Voor één grondwaterwinning (die bestemd zijn voor menselijke consumptie) worden wijzigingen voorgesteld. Het betreft een uitbreiding van de bestaande grondwaterbeschermingszone rond de winning in Tilburg en het intrekken van de bestaande boringsvrije zone in Tilburg. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiervoor de 9e wijziging van de Provinciale Milieuverordening in ontwerp vastgesteld.

Inspraak

U kunt vanaf 1 november 2017 tot 13 december 2017 een inspraakreactie indienen. Het ontwerp en de bijlage kunt u downloaden. Deze stukken liggen ook ter inzage bij het Brabant Loket van het provinciehuis.

Digitaal

Een digitale reactie kunt u vanaf 1 november tot 13 december 2017 indienen via:

Schriftelijk

Schriftelijke reacties, onder vermelding van het nummer C2214429, kunnen van 1 november tot 13 december 2017 gericht worden aan:

  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Postbus 90151
  • 5200 MC ’s-Hertogenbosch

Rechtsbescherming

Na de inspraaktermijn wordt een definitief besluit door Provinciale Staten genomen. Tegen de vaststelling van een verordening staan geen rechtsmiddelen open.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over dit ontwerp en de verdere procedure kunt u contact opnemen met de heer H. Kessels, e-mail: ekessels@brabant.nl of mevrouw D. Rijnders-Huisman e-mail: drijnders@brabant.nl

Zie ook