In de periode tussen 23 oktober 2017 en 30 april 2018 wordt hierdoor de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Ter inzage

Het verzoek (welke is ingekomen op 13 oktober 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 oktober 2017 tot en met 4 december 2017 ter inzage: 

  • tijdens openingsuren op het gemeentehuis van de gemeente Uden, Markt 145 te Uden
  • op het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland.
  • Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534.

U kunt de stukken ook downloaden onderaan deze pagina.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 23 oktober 2017 tot en met 4 december 2017 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook