Leegveld ligt in de gemeente Deurne en dankt zijn naam aan de straat Leegveld die er dwars doorheen loopt. Het aangrenzende natuurgebied de Deurnsche Peel is Europees beschermd als Natura 2000 gebied vanwege de kwetsbare natuur. Het heeft last van verdroging en te hoge stikstofwaardes, waardoor het unieke hoogveenlandschap dreigt te verdwijnen. Waterschap Aa en Maas en provincie gaan samen met partners en belanghebbenden in het projectgebied Leegveld en Deurnsche Peel aan de slag om het hoogveen in de Peel te kunnen behouden. Dat is belangrijk omdat hoogveen een bijzonder natuurtype is, met zeer zeldzame planten en dieren. Het komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor.

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het op te stellen provinciale inpassingsplan (PIP) en het projectplan Waterwet wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt voorgesteld om één alternatief te onderzoeken en wordt aangegeven welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren.

Stukken inzien

Op 27 november 2017 heeft de provincie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het project Leegveld vrijgegeven voor inspraak. Van 7 december 2017 tot en met 18 januari 2018 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

  • het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • het gemeentekantoor te Deurne

U kunt de stukken ook downloaden.

Reageren

U kunt van 7 december 2017 t/m 18 januari 2018 uw reactie op de NRD snel en gemakkelijk digitaal indienen via het e-formulier

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Leegveld C2217571. Geef in in uw zienswijze duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Reactienota. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken de Commissie voor de milieueffectrapportage om bij hun advies ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Inloopbijeenkomsten

Op 14 december 2017 om 19.30 uur wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in De gouden helm in Helenaveen. Tijden deze informatiebijeenkomsten kunt u vrij binnen lopen, voor informatie. Er is ruimschoots de gelegenheid om inhoudelijke vragen naar aanleiding van de ter inzage gelegde documenten te stellen.

Zie ook