Luchthaven Budel is ook bekend als Kempen Airport en is gelegen aan Luchthavenweg 20, 6021 PX te Budel in de gemeente Cranendonk.

De ontwerpverordening betreft een door Provinciale Staten, op grond van de Wet luchtvaart, vast te stellen wijziging van het luchthavenbesluit voor het in gebruik hebben van een luchthaven voor het starten en landen met vliegtuigen, MLA’s en helikopters. De door de exploitant ingediende aanvraag om wijziging betreft de toevoeging van de mogelijkheid tot instrumentvliegen tijdens de daglichtperiode en aanpassing van de contouren voor geluid en externe veiligheid vanwege MLA-verkeer in de Verordening luchthavenbesluit luchthaven Budel. Daarnaast hebben er enkele technische aanpassingen plaatsgevonden.

De ontwerpverordening, en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21 augustus 2017 tot en met 02 oktober 2017 in te zien bij de gemeenten Cranendonk en Weert alsmede de provincie Limburg. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de websites van de betreffende instanties. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer R. Broeren. Telefoon (073) 681 2545. Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2196428) te vermelden.

Een ieder kan tot en met 02 oktober 2017 ten aanzien van de ontwerpverordening schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

 

Zie ook