De ontheffing heeft betrekking op activiteiten in de vorm van het uitvoeen van een toneelstuk nabij de locatie Leegveld 8a te Deurne in het stiltegebied ‘Deurnese Peel’, waarbij in de periode tussen 10 juni 2018 en 18 juni 2018 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 23 mei 2017  en gedateerd 12 mei 2017), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Deurne, Markt 1 te Deurne. Ook kunt u de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829. U kunt de stukken ook downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 9 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook