Op 23 december 2016 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor uw activiteiten in 2017 tot en met 2020 op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. 

Juridische toetsing

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan:

 • artikel 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de Verordening (EU) nr. 651 / 2 0 1 4 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb 2014 LI 87) (hierna: Algemene groepsvrijstellingsverordening); 
 • de Algemene wet bestuursrecht;
 • de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Besluit

U heeft € 800.000,- subsidie aangevraagd voor de periode 201 7 tot en met 2020. Wij hebben besloten u een begrotingssubsidie te verstrekken van € 650.000,-, inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW, voor de periode 2017 tot en met 2020, op grond van artikelen 4 en 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a en 9, derde lid van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. De overig gevraagde € 150.000,-wijzen wij af vanwege onvoldoende beschikbaar budget. Provincie Noord-Brabant U kunt aan deze vierjarige subsidieverlening, ook in het geval dat vaker subsidie is verleend, geen enkele verwachting ontlenen ten aanzien van eventuele toekomstige subsidieaanvragen. Wij houden ons het recht voor om na afloop van de subsidieperiode tot een hernieuwde beleidsafweging en prioritering te komen. Het genoemde bedrag is een maximum subsidiebedrag. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de daadwerkelijk gemaakte netto kosten van uw activiteiten in 2017 tot en met 2020 voor subsidie in aanmerking. Deze activiteiten passen binnen de provinciale doelstellingen omdat het bijdraagt aan het versterken van een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant door het organiseren van artistieke, aansprekende culturele activiteiten. Wij attenderen u erop dat deze subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de provinciale begroting door Provinciale Staten conform het verleende bedrag.
 

Subsidiehoogte

Wij honoreren niet uw gehele subsidieaanvraag. Op grond van artikelen 4 en 7, eerste lid onder c en tweede lid onder a en 9, derde lid van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben wij besloten u een begrotingssubsidie te verstrekken van € 650.000,-, inclusief eventuele nietverrekenbare/ compensabele BTW, voor de periode 2017 tot en met 2020. De overig gevraagde € 150.000,-wijzen wij af vanwege onvoldoende beschikbaar budget.

Staatssteun

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de staatssteunregels (artikel 107 e.v. van het Europees Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Wij zijn van oordeel dat deze steun voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene groepsvrijstellingsverordening en in het bijzonder aan de voorwaarden van artikel 53. Daarnaast wordt de subsidie aan u verleend onder de voorwaarde dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Om de Algemene groepsvrijstellingsverordening toe te kunnen passen moet de steun een stimulerend effect hebben. Wij hebben geconcludeerd dat de subsidie stimulerend effect heeft, omdat de activiteiten waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd niet zijn gestart vóór de datum van uw schriftelijke subsidieaanvraag.
 

Voorschot

Wij verstrekken u op basis van artikel 23 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant een voorschot van € 650.000,- (lOO'/i van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt conform uw verzoek onder vermelding van "C2201532/4156317" overgemaakt naar IBAN NL66INGB0004246947
volgens onderstaand betaalschema:

Voor 2017
Datum   Bedrag
 15 april  € 81.250
 1 juli  € 40.625
 1 oktober  € 40.625
 Totaal 2017 €  162.500

Voor 2018/2019/2020
 Datum Bedrag 
 1 februari  €40.625
 1 april  €40.625
 1 juli  €40.625
 1 oktober  €40.625
 Totaal per jaar  €162.500

Verplichtingen

Voor de uitvoering van uw project bent u gebonden aan de volgende verplichtingen:

 • de verplichtingen zoals opgenomen in de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;
 • u voert de activiteiten uit overeenkomstig uw activiteitenplan;
 • u realiseert de activiteiten in de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2020;
 • u dient jaarlijks voor 1 juni een tussentijds voortgangsverslag in;
 • voor 1 juli van het jaar na het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de subsidie is verleend, dient u een aanvraag tot subsidievaststelling in;
 • indien u economische activiteiten verricht die niet met provinciale middelen worden gefinancierd, houdt u een administratie bij waarin vermogens van provinciale en andere herkomst afzonderlijk worden erantwoord;
 • u vormt een egalisatiereserve conform artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • de egalisatiereserve bedraagt ten hoogste € 25.000 van de verleende subsidie voor het desbetreffende boekjaar.

Meldingsplicht

Indien u de activiteiten niet gaat uitvoeren, informeert u ons schriftelijk binnen twee weken na het bekend worden daarvan. Wilt u de activiteiten gewijzigd uitvoeren, dan verzoekt u ons voorafgaand schriftelijk om toestemming. Het niet of niet tijdig melden kan negatieve gevolgen hebben voor deze subsidieverstrekking. Denk daarbij aan omstandigheden zoals: het niet uitvoeren of vertraagd uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het activiteitenplan; het niet realiseren van de in uw begroting voorziene bijdragen van derden, inclusief subsidies van andere overheden; faillissement of surseance van betaling.
 

Subsidievaststelling

De subsidie wordt vastgesteld op basis van uw verzoek tot vaststelling. Hieruit moet blijken dat de gesubsidieerde activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan. Als bewijsstukken voegt u minimaal bij:

 • een jaarverslag als bedoeld in artikel 4:80 Algemene wet bestuursrecht waarin wordt aangetoond dat: de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan;
 • een jaarrekening per kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen;
 • een kostenverdeelstaat, waarbij de consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen voor kostprijsadministratie zijn gehanteerd;
 • een controleverklaring, inclusief een oordeel over de rechtmatigheid, overeenkomstig de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant.
De Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant kunt u raadplegen via
de volgende link:

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtrnloutput/Historie/Noord-
BrabanťCVDR275933ZCVDR275933 1 .html

Wij benadrukken dat het niet of niet tijdig voldoen aan de vereisten voor subsidievaststelling in beginsel leidt tot het ambtshalve vaststellen van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de tot dan toe bekende gegevens. Een te late indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling kan leiden tot het lager - of zelfs op nihil - vaststellen van de subsidie.
 

Communicatie

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. U vindt het beeldmerk en het logo op www.brabant.nl/huisstijl. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project.
 

Nadere informatie

Uw aanvraag is behandeld door de heer H. van Kessel. Vragen over dit besluit kunt u stellen via subsidie@brabant.nl of via (073) 6 8 0 8282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden.