Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het vervangen van de sprinkler door een schuimblusinstallatie in de expeditieruimte van Hal 4 voor de inrichting, gelegen aan Zeusstraat 3 te Tilburg.

Aan deze procedure is het kenmerk 17031903 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juli 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg