Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft een revisievergunning ten behoeve van een asfaltmenginstallatie alsmede de op- en overslag en bewerking van puin, grond en bouwstoffen., uitgevoerd aan
het Steenen Hoofd 22/30, 42 en 44 te Breda.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21 maart 2013 tot 2 mei 2013 in te zien bij de gemeente Breda. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, BrabantlaanĀ 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw E.T.M. Hubers van het bureau Vergunningverlening Afvalrecycling en IndustriĆ«le bedrijven. Telefoon (073) 680 85 60.

Een ieder kan tot en met 2 mei 2013 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2090391 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, maart 2013.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 4825AK22/30 , 42 en 44