Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 12 mei 2017 door Sweco Nederland B.V. namens de gemeente Deurne te Deurne een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Martinet 13 te Deurne, NB076200994.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de ontwerp-beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
1. Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd.
2. In verband met de tijdgebonden betrouwbaarheid moet binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking met de sanering worden begonnen.
3. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.
4. Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.
5. Onderhavige beschikking vervangt de beschikking van 12 april 2006 met kenmerk 1184489 voor wat betreft het besluit instemmen saneringsplan.

Aanvraag, ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage in in het gemeentehuis van de gemeente Deurne en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ten aanzien van de ontwerp-beschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van ter inzage legging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Na de ter inzage legging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.


Eindhoven, juli 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Deurne