Dossier: Water voor de landbouw

De provincie onderzoekt en stimuleert samen met waterschappen en andere organisaties een betere watervoorziening voor de landbouw door deel te nemen in een aantal projecten.

In de zomer is voor de landbouw vaak extra water nodig. Met beregening kunnen de tekorten worden aangevuld. In zandgebieden komt het beregeningswater meestal uit de grond, in poldergebieden uit de sloot. Veel waterlopen in poldergebieden worden gevoed vanuit nabij gelegen rivieren. Talloze stuwen houden het slootpeil op niveau.

Zandgebieden
In zandgebieden is beperkt wateraanvoer mogelijk. Daar wordt op grote schaal uit grondwater beregend. De grondwaterstand zakt hierdoor in de loop van de zomer dieper weg. Om deze te verhogen wordt water aangevoerd in combinatie met peilbeheer. De aanvoer van (veelal gebiedsvreemd) water kan de kwaliteit van het eigen slootwater beïnvloeden. Naast het vergroten van de wateraanvoer kan als maatregel ook de regionale watervraag beperkt worden, onder andere door waterbesparing of het beter benutten van gebiedseigen water.

Hieronder vindt u een overzicht van projecten waarin de provincie deelneemt.

 

Wateraanvoer en verdeling Brabants kanalenstelsel

Water wordt ingelaten vanuit de Maas en voorziet het grensgebied van Limburg en Noord-Brabant van water.

Deltaplan Hoge Zandgronden

Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) richt zich op het klimaatbestendig maken van de zandgebieden in Brabant en Limburg.

Volkerak-Zoommeer

De provincie zoekt naar oplossingen voor alternatieve zoetwatervoorzieningen rondom het Volkerak-Zoommeer.

Water vasthouden aan de bron

De provincie Noord-Brabant neemt deel aan een project om water stroomopwaarts vast te houden.

Peilgestuurde drainage

Door gebruik van peilgestuurde drainages wordt het water minder snel afgevoerd waardoor verdroging wordt tegengegaan.

Samen werken aan een schone Maas

De Maas levert drinkwater voor drie miljoen Nederlanders.