Meetpunt grondwaterstanden

De provincie doet dit niet alleen. Ze werkt samen met waterschappen, gemeenten, waterleidingmaatschappijen en andere vrijwilligers. De meetnetten worden gebruikt om de effecten van het beleid te meten en de grondwatersystemen te bewaken. De provincie beheert de volgende meetnetten:

  • meetnet grondwaterstanden
  • meetnet grondwaterkwaliteit
  • meetnet verdroging

Meetnet grondwaterstanden

Dit meetnet meet de grondwaterstand op 600 meetpunten door heel Brabant. Direct onder het oppervlak, maar ook in diepere grondlagen waar het water zich bevindt, tot wel honderden meters diep. De hoogtes van de grondwaterstanden bekijkt u via grondwaterstand.brabant.nl Meetgegevens en locaties van de overige meetpunten zijn ook op te vragen bij het DINOLoket

Meetnet grondwaterkwaliteit

Hiermee volgt de provincie de chemische samenstelling van het grondwater. Gemeten wordt de vermesting, verzuring en de uitspoeling van zware metalen.

Meetnet verdroging

In 28 natuurgebieden, die afhankelijk zijn van grondwater, meet dit netwerk de grondwaterstanden en de kwaliteit van het grondwater. Ook de ontwikkeling van plantengroei in deze gebieden wordt onderzocht. Samen met waterschappen en terreinbeheerders houdt de provincie zo in de gaten of de verdroging van natuurgebieden genoeg vermindert. Voor informatie over verdroogde natuurgebieden leest u het artikel Herstel verdroogde natuur.

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links