Grenscorridor N69

De provincie en haar partners willen de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied van Eindhoven tot aan België en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende vergroten. Dit gebied, de 'Grenscorridor N69', is cruciaal voor de Brainportregio.

N69

Door de forse verkeerstoename in de afgelopen decennia is de N69 overbelast geraakt met als gevolg meer sluipverkeer in woon- en buitengebieden. De aanleg van een nieuwe weg heeft grote invloed op de omgeving. De provincie en haar partners maken van de mogelijkheid gebruik om tegelijk met de aanleg van een nieuwe weg ook de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken.

 

Totaaloplossing voor het gebied

Daarmee wordt de aanpak van de N69 een integrale opgave, onlosmakelijk verbonden met haar omgeving. Werken aan de Grenscorridor N69 is werken aan een totaaloplossing. Niet alleen een verkeerskundige oplossing, maar ook één die oog heeft voor bewoners en bedrijven, landbouw, natuur, water en recreatie.

N69 Grenscorridor actueel

Actuele informatie over de Grenscorridor N69

Nieuwe verbindingsweg

Provincie stemt in met voorkeursalternatief via regio voordracht voor nieuwe ligging N69 Eindhoven – Belgische grens.

Zienswijze concept Provinciaal Inpassingsplan

Wat gaat er verder gebeuren tot het gereedmaken van de reactienota in september?

Aanvullende maatregelen (nulplus)

'Nulplus' is een pakket aan maatregelen om de doorstroming en leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering

De Gebiedsimpuls richt zich op landbouw, natuur, landschap, water en recreatie.

Samenwerking grenscorridor N69

Na 3 jaar intensief overleg met 25 samenwerkende partijen ligt er nu een Gebiedsakkoord dat 27 juni 2012 is ondertekend.

Planning project Grenscorridor N69

Hoe ziet de planning van het project Grenscorridor N69 eruit?