Grenscorridor N69

De provincie en haar partners willen de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied van Eindhoven tot aan Belgiƫ en van Eersel en Veldhoven tot aan Heeze-Leende vergroten. Dit gebied, de 'Grenscorridor N69', is cruciaal voor de Brainportregio.

 Door de forse toename van verkeer in de afgelopen decennia is de N69 overbelast geraakt met als gevolg meer sluipverkeer in woon- en buitengebieden. De aanleg van een nieuwe weg heeft grote invloed op de omgeving. De provincie en haar partners maken van de mogelijkheid gebruik om tegelijk met de aanleg van een nieuwe weg ook de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te versterken. Het maatregelenpakket voor project Grenscorridor N69 moet de -al 30 jaar durende- leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied gaan oplossen.

N69 Grenscorridor actueel

Actuele informatie over de Grenscorridor N69

Nieuwe verbindingsweg N69

Er komt een nieuwe 2 x 1 baans 80 km verbinding, de 'Westparallel'.

Ruimtelijke kwaliteitsverbetering gebied N69

De gebiedsimpuls richt zich op landbouw, natuur, landschap, water en recreatie.

Aanvullende maatregelen (nulplus)

'Nulplus' is een pakket aan verkeersmaatregelen op lokale wegen.

Provinciaal Inpassingsplan N69 vastgesteld

Het inpassingsplan is op 31 oktober vastgesteld. U heeft de mogelijkheid beroep aan te tekenen vanaf 12 november.

Samenwerking grenscorridor N69

Na 3 jaar intensief overleg met 25 samenwerkende partijen ligt er nu een Gebiedsakkoord dat 27 juni 2012 is ondertekend.

Planning project Grenscorridor N69

Hoe ziet de planning van het project Grenscorridor N69 eruit?