Thema: Ruimtelijke ordening

De provincie speelt een belangrijke rol bij de verdeling van ruimte in Brabant. Waar wonen en werken mensen? Waar wordt er gebouwd? En waar krijgt de natuur de ruimte?

Dat staat allemaal in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Daarin geeft de provincie aan wat zij belangrijk vindt bij de verdeling en het gebruik van ruimte in Brabant en hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden. De provincie doet dat op 4 manieren:

Ruimtelijke ordening actueel

Actuele informatie over ruimtelijke ordening

Resultaten Ruimtelijke ordening

Overzicht van behaalde resultaten voor Ruimtelijke ordening.

Structuurvisie ruimtelijke ordening

Hoe ziet Brabant er in de toekomst uit en met welke ontwikkelingen houdt de provincie rekening?

Verordening ruimte

De verordening is een van de manieren om de provinciale belangen, opgenomen in de structuurvisie, veilig te stellen.

Ruimtelijke plannen

Alle provinciale ruimtelijke plannen zijn te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Gebiedsontwikkelingen

In 9 gebieden zoekt de provincie naar integrale oplossingen om haar doelen te bereiken.

Gebiedsagenda Brabant

In de Gebiedsagenda worden ruimtelijke plannen van verschillende overheden op elkaar afgestemd.

Ruimtelijke kwaliteit in Brabant

Om het vestiging- en leefklimaat in Brabant te behouden zet de provincie in op ruimtelijke kwaliteit.

Mijn Mooi Brabant

Bestaande projecten krijgen voor 2015 steun om de ruimtelijke kwaliteit in Brabant verbeteren.

Regionaal Ruimtelijk Overleg

In het RRO maken provincie, gemeenten en waterschappen afspraken over ruimtelijke ontwikkeling van de regio.

Ruimte voor bedrijvigheid

Brabant moet een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor bedrijven/ werklocaties.