Kaartje locatie mestverwerker Oss

Bekijk het kaartje

Waar komt de verwerkingsinstallatie?

De juiste locatie is: Merwedestraat 5 in Oss. Dat is aan de noordkant van het industrieterrein Elzenburg. In het kaartje kunt u zien waar dat precies is. En de indeling van het terrein ziet u in de schets

Waarom mestverwerking op een industrieterrein?

De provincie heeft haar mestbeleid stevig aangescherpt, als onderdeel van een ambitieus plan om de veehouderij in Brabant duurzaam te veranderen. De provincie wil dat de veehouderij gezond, schoon en duurzaam plaatsvindt, zonder grote overlast voor mens, dier en milieu. Een van de uitgangspunten in het beleid is dat zij grootschalige mestverwerking niet meer in het buitengebied wil toestaan. De provincie ziet dit als een industriële activiteit die thuishoort op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. 

De vergunningen

De ontwerp-vergunning voor de eerste fase (omgevingsvergunning) heeft tot 14 juli 2016 ter inzage gelegen. Iedereen kon hierop reageren. Er zijn 23 verschillende zienswijzen ingediend, door 88 personen, bedrijven en organisaties. De provincie heeft iedere zienswijze beantwoord, aangegeven wat ermee gedaan is en waar dit tot wijzigingen heeft geleid in de voorschriften, vergunning of het besluit. Een samenvatting van alle zienswijzen is onderdeel van het definitieve besluit. Op 14 november heeft de provincie een definitieve beschikking afgegeven. Die lag vanaf 15 november zes weken ter inzage. Uiteindelijk hebben zes partijen een beroep ingediend. De Rechtbank neemt deze beroepen in behandeling. Op 9 maart heeft een informatiezitting (Comparitiezitting) plaatsgevonden. De rechtbank heeft het voornemen uitgesproken om de zaak op 11 juli 2017 inhoudelijk te behandelen.

Voor de volledige aanvraag, de beschikking en alle bijbehorende documenten, zie: Definitieve beschikking OOC beheer Oss

Inmiddels is ook de 2e fase van de procedure gestart. Daarin gaat het om de bouwvergunning voor de installatie. Onderdeel van deze tweede fase is een omgevingsdialoog die de initiatiefnemer (OOC/Mace) houdt met de omwonenden en de gemeente. Dat eist de provincie in de verordening Ruimte. Zodra voor deze fase een ontwerp-beschikking gereed is, zullen we die hier publiceren. Dan start een periode van zes weken waarin belanghebbenden zienswijzen op dit ontwerp kunnen indienen. 

Milieu effectrapportage

De installatie moet beoordeeld worden op de effecten voor het milieu. Bij een eerder plan voor een dergelijke installatie in Landhorst wilde de provincie een volledige milieu effect rapportage (MER) laten uitvoeren. De initiatiefnemer heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Die heeft in haar uitspraak bepaald dat volstaan kan worden met een zgn. aanmeldingsnotitie m.e.r. Daarom heeft de provincie ook in Oss aan OOC om zo’n aanmeldingsnotitie gevraagd. Die is begin december 2016 ingediend.

De provincie heeft een besluit genomen op de aanmeldingsnotitie-m.e.r. Hierbij is vrijwillig advies gevraagd aan de Commissie m.e.r.. Dit is een onafhankelijke landelijke commissie die adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten en aanmeldingsnotities-m.e.r. Conclusie van de provincie is dat er geen mer nodig is.

Gezondheid

Tijdens een informatieavond in juni 2016 bleek dat er bewoners bezorgd zijn over de gezondheidseffecten van de mestverwerker. Komen stoffen of organismen vrij die slecht zijn voor de gezondheid? Wat zijn de risico’s voor omwonenden?

De provincie heeft toen toegezegd een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar die effecten. Ook heeft de provincie bewoners uitgenodigd om via een klankbordgroep de juiste vragen te formuleren en het onderzoek kritisch te volgen. Er is een klankbordgroep gevormd van 5 omwonenden om het onderzoek kritisch te volgen. De klankbordgroep heeft 7 hoofdvragen geformuleerd. Daarnaast heeft Stichting Geen Mestverwerking vragen gesteld, deels ook over gezondheid.

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit van Wageningen schreven een onderzoeksrapport met de antwoorden op de 7 hoofdvragen. Tijdens de bespreking hiervan op dinsdag 6 september bleek er nog meer uitleg nodig en dat er aanvullende vragen leven. Aanwezig bij dit overleg waren: de klankbordgroep, een afvaardiging van de Stichting, de provincie, de Omgevingsdienst Brabant Noord en de Gemeente Oss.
 
De 12 afspraken die bij het overleg van 6 september zijn gemaakt kunt u nalezen. De onderzoekers hebben de aanvullende vragen beantwoord in hun aangepaste rapport (zie documenten onderaan) dat zij op 3 oktober hebben aangeboden. 

De provincie heeft daarnaast beloofd antwoord te geven op vragen die meer op haar terrein liggen, zoals de milieueffecten. Daaronder ook de vragen van de Stichting die niet door het rapport van RIVM en WUR worden behandeld. Die antwoorden zijn inmiddels te downloaden.
 
Op woensdag 5 oktober is een nieuwe bijeenkomst gehouden met de klankbordgroep en de Stichting. Bekijk het verslag van dat overleg.

Daar bleken nog een drietal vragen te leven onder de bewoners. Die zijn beantwoord in de 3e en laatste versie van het RIVM/WUR rapport.

Monitoring en handhaving

De provincie werkt aan de opzet van het handhavingsplan. Daarin staat beschreven hoe en wat er gecontroleerd zal worden en hoe het toezicht en de handhaving worden opgezet. Zodra dat plan in concept gereed is zullen we dat hier publiceren. De provincie heeft in elk geval toegezegd dat zij met bewoners in gesprek blijft over de monitoring van gezondheidseffecten. En dat samen zal worden bekeken, hoe die effecten optimaal in de gaten kunnen worden gehouden.

Zie ook

Documenten en bestanden (12)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links