Mediaspeler laden...

Lees het PMWP

De doelen van het PMWP zijn:

  • voldoende water voor mens, plant en dier
  • schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht)
  • bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s
  • verduurzaming van grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening

De provincie wil op basis van de Dynamische UitvoeringsAgenda PMWP deze doelen realiseren in samenwerking met partners. Zie het samenwerkingsplatform

Milieubeleid

Het provinciale milieubeleid levert een bijdrage aan gezondheid door milieuverontreiniging te voorkomen. En aan veiligheid door de omgeving zo in te richten dat mensen zo min mogelijk risico’s lopen. Als het milieu te lijden heeft onder menselijke activiteiten, grijpt de provincie in door het handhaven van voorschriften en vergunningen. De Provinciale Milieuverordening en de Verordeningen Water en Ruimte vormen hiervoor de basis. We beschermen niet alleen, maar geven ook ruimte voor benutting van bodem, water en lucht. Onder het motto Groene groei streven we daarbij naar duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen.

Groene groei

Schone bodem, lucht en water zijn niet alleen belangrijk voor mens, dier en natuur, maar ook voor economische activiteiten.De diensten die de leefomgeving levert aan de economie noemen we ecosysteemdiensten. Het is essentieel dat er voldoende energie en grondstoffen beschikbaar blijven. Om zorgvuldig om te kunnen gaan met ons milieu is een overgang nodig naar een groene groei. Naast een duurzame energievoorziening is ook het sluiten van kringlopen noodzakelijk. In een circulaire economie zijn afvalstoffen een bron voor grondstoffen en worden ketens gesloten. Een specifiek voorbeeld van circulaire economie is de biobased economy. Ook in de agrofood is het streven om (fosfaat)kringlopen te sluiten mest te verwaarden tot nieuwe producten. Zie het platform Groene groei en Duurzame energie.

Gezondheid

Duurzame kwaliteit van leven in een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. De provincie speelt hier op in met een gerichte stedelijke en de plattelandsontwikkeling. Met de Brabantse Health Deal wil zij de werelden van gezondheid en ruimtelijke inrichting structureel aan elkaar verbinden. De BHD neemt gezondheid en welzijn als uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling. De steden in Brabant zijn al op weg met allerlei initiatieven op dit gebied en worden hierin verder gestimuleerd. Zie het platform Gezonde Brabander.

Veiligheid

Een maatschappij zonder risico’s bestaat niet, maar we proberen deze wel te beheersen. In Nederland is de ruimte schaars, maar mensen willen gezond en veilig leven en het bedrijfsleven wil ruimte houden voor economische groei. Omgevingsveiligheid zoekt hierin de balans. Het doel is dat een gebied zo ingericht is, dat mensen die er wonen of werken voldoende beschermd zijn bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie is bevoegd gezag voor bedrijven die vallen onder de werking van het Besluit risico’s en zware ongevallen. En ook het vervoer van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen staat onder bevoegd gezag van de provincie. Hoe de provincie deze taak invult kunt u lezen onder thema Veiligheid.

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links