Windpark de Hoevensche Beemden in Halderberge

11 varianten blijken volgens de stuurgroep geschikt om verder te onderzoeken en de resultaten te beschrijven in een milieueffectrapportage.

De afgelopen weken hebben provincie en gemeenten met veel omwonenden en andere belangstellenden gesproken over de opstellingsmogelijkheden voor minimaal 100 MW aan windmolens in het gebied langs de A16. Doel van die gesprekken was om tot een goede keuze te komen van de varianten die onderzocht worden op milieueffecten zoals geluid, slagschaduw en veiligheid. De keuze is uiteindelijk gemaakt door de stuurgroep, die gevormd wordt door gedeputeerde Erik van Merrienboer en de wethouders van de 4 gemeenten.

Resultaat uit gesprekken

De 24 varianten zijn opgesteld op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na gesprekken met dorps- en wijkraden, natuurorganisaties en gemeenteraden zijn deze varianten gaandeweg verfijnd. Ook zijn per variant indicatief al een aantal effecten per variant in beeld gebracht, bijvoorbeeld het aantal woningen in de buurt van de windmolens, maar ook de energieopbrengst van een variant en de effecten op natuur en landschap.

De publieksavonden op 30 maart en 5 april 2017 zijn door ruim vijfhonderd inwoners bezocht en leverden meer dan 350 opmerkingen en vragen over de 24 varianten op. Zo vroegen veel inwoners de molens niet te dicht bij dorpen of in de natuur te plaatsen. Ook gaven veel inwoners aan een voorkeur te hebben voor windmolens met een hoge energieopbrengst, met zo weinig mogelijk woningen in de buurt. Verder vroegen inwoners aandacht voor de mogelijke stapeling van geluidsoverlast van de HSL en windmolens.

Welke varianten gaan door en welke vallen af?

Omdat een m.e.r. een intensief traject is, was de opgave om de 24 varianten terug te brengen tot maximaal de helft. In deze tabel staan alle 24 varianten, de 11 varianten aan de linkerkant worden onderzocht in de m.e.r. De 13 varianten aan de rechterkant zijn afgevallen. Meerdere argumenten hebben een rol gespeeld bij de keuze van de stuurgroep om een variant wel of niet verder te onderzoeken.

Meerdere argumenten hebben een rol gespeeld bij de keuze van de stuurgroep om een variant wel of niet verder te onderzoeken.

Wens inwoners: niet te dicht bij dorpen

Veel inwoners gaven tijdens de inloopavonden aan dat windmolens niet te dicht bij de dorpen moeten komen te staan. Daarop heeft de stuurgroep besloten om de varianten met korte lijnen, die dwars op de snelweg staan en die het dichtst bij dorpen als Langeweg staan, niet mee te nemen in het m.e.r.-onderzoek.

Wens inwoners: hoge energieopbrengst, weinig woningen in de buurt

Tijdens de inloopavonden werd verder duidelijk dat deelnemers een voorkeur hebben voor varianten met een hoge energieopbrengst, met zo weinig mogelijk overlast voor woningen. De varianten met hoge energieopbrengst en weinig woningen in de buurt, zoals Twee Poorten Hoog (18) en Corridor Laag (21) en Hoog (20) nemen we daarom dan ook wel mee in de m.e.r. In de meeste varianten nabij Moerdijk bevinden de windmolens zich ten oosten van de A16, waardoor ze op meer dan 1 km afstand staan van het dorp Moerdijk.

Wens inwoners: aandacht voor geluidsoverlast

Veel inwoners maken zich zorgen of windmolens – in een gebied waar al geluid wordt veroorzaakt door de HSL en A16 – niet nog meer overlast veroorzaken. In een eerder stadium heeft de provincie aangegeven de effecten van deze opeenstapeling van geluid te onderzoeken in de m.e.r. Voor dit aspect hebben we blijvend aandacht. 

Wettelijke kaders

Ook wettelijke kaders spelen een belangrijke rol in het uiteindelijke besluit over windmolens langs de A16.  Een wettelijk kader biedt geen mogelijkheid om een bestuurlijke afweging te maken;

Voorbeelden:

  • Een hoogtebeperking voor windmolens uit oogpunt van veilig vliegverkeer
  • Eveneens uit veiligheidsoverweging de minimale afstand van een windmolen tot een aardgastransportleiding

Politiek-bestuurlijke kaders

Het besluit om windmolens te plaatsen kan aanleiding geven om eerdere gemaakte politiek-bestuurlijke kaders nog eens expliciet af te wegen. Dat gebeurt om een zo goed mogelijk (bestuurlijk en juridisch houdbaar) besluit te nemen over het voorkeursalternatief.

Voorbeelden:

  • de bepaling in de provinciale Verordening Ruimte dat windturbines in het Natuurnetwerk Brabant niet mogelijk zijn
  • het eerder genomen raadsbesluit van de gemeente Moerdijk met betrekking tot Klaverpolder
  • het eerder genomen raadsbesluit van de gemeente Zundert met betrekking tot het maximum van 6 windmolens.

De Raad van State heeft bepaald dat de energietransitie met windmolens op land een zwaarwegend maatschappelijk belang is. Dat betekent dat een expliciete afweging met bestaande politiek-bestuurlijke kaders  gerechtvaardigd kan zijn als er geen geschikte alternatieven zijn.

Dat is de reden dat toch een aantal locaties in het onderzoek wordt opgenomen waarvoor een hoog beschermingsniveau geldt of waarvoor eerder politiek-bestuurlijke kaders zijn gesteld. In de besluitvormingsfase - te beginnen met de keuze van een voorkeursalternatief VKA - zal duidelijk worden of deze locaties definitief kunnen afvallen, omdat er alternatieven beschikbaar zijn.

De gemeentelijke voorkeurslocaties voor windenergie zoals aangegeven in het regionaal bod van de gemeenten uit 2011 komen elk in minstens één van de varianten terug.

Vervolg

Voor de zomer is het onderzoek naar de milieu-effecten (m.e.r.) afgerond. In het najaar nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de locaties waar de windmolens komen (het zogenaamde voorkeursalternatief), nadat zij daarover de vier gemeenteraden en Provinciale Staten hebben geraadpleegd. Vervolgens wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een inpassingsplan dat vervolgens ter inzage wordt gelegd voor inspraak. Naast de formele inspraakmogelijkheden zetten provincie en gemeenten het overleg voort met dorps- en wijkraden en dorpstafels in het gebied. De windmolens moeten eind 2020 in gebruik zijn.

Heeft u vragen over dit besluit? Neemt u dan gerust contact met ons op via windenergiea16@brabant.nl U bent ook van harte welkom op ons projectbureau op Princenhagelaan 1A1 in Breda. Maak daarvoor vooraf wel even een afspraak via e-mail, dan zorgen wij dat er iemand aanwezig is die u te woord kan staan.

Zie ook