Cultuureducatie - zowel op scholen als daarbuiten - vormt de basis voor een goed opgeleide bevolking die zich staande kan houden in de 21e eeuwse samenleving. Mensen die met hun creativiteit en originaliteit bijdragen aan Brabant als innovatieve regio, waar de leefbaarheid goed is en de sociale veerkracht sterk. Henri Swinkels: “Uiteindelijk gaat het bij cultuur om het maatschappelijk nut, de leefbaarheid en het welzijn van de mensen. Cultuureducatie is dus onmisbaar.”

De provincie wil cultuureducatie binnen de scholen verankeren door:
  • uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten en scholen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit;
  • verkenning van meer samenwerking met Pabo’s;
  • ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in primair en voortgezet onderwijs.
Daarnaast wil de provincie - in samenwerking met gemeenten - zorgdragen voor een toegankelijk en duurzaam voorzieningenniveau voor buitenschoolse cultuureducatie. Ook het provinciaal Jeugd Cultuurfonds draagt daaraan bij. Dit wil gemeenten stimuleren om kinderen uit gezinnen met inkomens van maximaal 120% van het bijstandsniveau financieel te ondersteunen om kunst te beoefenen.

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een voorbeeld van Cultuureducatie in Brabant ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Inmiddels nemen al 27 gemeenten en 175 scholen deel aan dit initiatief. De Cultuur Loper werkt aan verankering van cultuureducatie binnen de school.
Meer informatie over De Cultuur Loper vind u op de website decultuurloper.nl.

Kunstbalie

Uitvoeringsorganisatie Kunstbalie werkt in opdracht van de provincie aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Kunstbalie biedt advies op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst, verbindt organisaties en sectoren met elkaar en ondersteunt projecten met kennis en financiële middelen. Meer informatie: www.kunstbalie.nl